รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเขมร รับแปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ทันใช้งาน สั่งตรงจากสถานทูตได้ทันที ที่ โทร. 0865577100 หรือ 021741022 แปลเอกสารด่วน ทีมงานคุณภาพประสบการณ์แปลมากกว่า 20 ปี ผลงานเด่นด้านกฎหมาย งานแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอสการราชการยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

โดยทีมงานมืออาชีพ ให้บริการยื่นรับรองแบบด่วน และยื่นรับรองแบบปกติ

การยื่นรับรองเอกสารแบบด่วน อัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าของการยื่นรับรองแบบปกติ

ขั้นตอนการขอรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

       1.  ผู้จ้างลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

       2.  สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้าน
     กรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ

       3. จัดส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่ต้องการนำไปรับรอง

       4. กำหนดการยื่นรับรองเอกสารแบบปกติ ใช้เวลา 3 วัน 

     กรณีเป็นนิติบุคคล

1. กรรมการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจตามที่กำหนดไว้ พร้อมประทับตราบริษัท 
2. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ 1 ท่าน พร้อมประทับตราบริษัท
3. จัดส่งตัวจริงเอกสาร


 

Visitors: 41,645
รับแปลเอกสาร รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาเขมร รับแปลเอกสารด่วน รวดเร็ว ทันใช้งาน สั่งตรงจากสถานทูตได้ทันที ที่ โทร. 0865577100 หรือ 021741022 แปลเอกสารด่วน ทีมงานคุณภาพประสบการณ์แปลมากกว่า 20 ปี ผลงานเด่นด้านกฎหมาย งานแปลเอกสารราชการยินดีให้บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน