รับแปลเอกสารด่วน ด้วยประสบการณ์แปลเอกสารภาษาอังกฤษด่วน 20 ปีเต็ม รับแปลกฎหมาย รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอกสารรับรองกงสุล รับแปลเอกสารราชการ

รับแปลเอสการราชการยื่นรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ

โดยทีมงานมืออาชีพ ให้บริการยื่นรับรองแบบด่วน และยื่นรับรองแบบปกติ

การยื่นรับรองเอกสารแบบด่วน อัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าของการยื่นรับรองแบบปกติ

ขั้นตอนการขอรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล

กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

       1.  ผู้จ้างลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ

       2.  สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง สำเนาทะเบียนบ้าน
     กรณีบุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ

       3. จัดส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่ต้องการนำไปรับรอง

       4. กำหนดการยื่นรับรองเอกสารแบบปกติ ใช้เวลา 3 วัน 

     กรณีเป็นนิติบุคคล

1. กรรมการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจตามที่กำหนดไว้ พร้อมประทับตราบริษัท 
2. ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการ 1 ท่าน พร้อมประทับตราบริษัท
3. จัดส่งตัวจริงเอกสาร


 

Visitors: 12,763
ยินดีให้บริการรับแปลเอกสารด่วน รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาฝรั่งเศส รับแปลภาษาจีน